سرویس برخط پلاس - ستاره معصومی تصویری که در میبینید را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.
پوشش نامتعارف ستاره معصومی در گردش عاشقانه اش با مهدی قائدی

به گزارش سرویس پلاس برخط نیوز ، ستاره معصومی تصویری که در میبینید را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

پوشش نامتعارف ستاره معصومی در گردش عاشقانه اش با مهدی قائدی

اخبار گوناگون در برخط