(فیلم) توضیح جدید درمورد چمدان های تیم رئیسی در سفر به نیویورک
سرویس سیاسی - علی صدری‌نیا (مستندساز) گفت: در جلسه پیش از سفر به نیویورک، به همه افراد گفته شد خرید ممنوع است.آنچه من دیدم این است که افرادی با دوربین، همه اعضای تیم ایران را دنبال می‌کردند و اگر کسی به فروشگاه رفته باشد تا چیزی بخرد، قطعا ثبت می‌شد.
اخبار گوناگون در برخط