فیلم ناگوار از زمین خوردن موتورسنگین در اتوبان شلوغ  -  معجزه در زنده ماندن
سرویس اجتماعی - راکب موتور سیکلت در شرایط جوی نا مناسب و عدم توجه به قوانیین راهنمایی و رانندگی و حرکت مار پیچ حادثه ساز شد .راننده خودروی سواری با عکس العمل به موقع توانست منجی جان راکب موتور سیکلت شود . ...

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط