یک اعتراض سالم در ایران چگونه امکان پذیر است؟  -  پاسخ رییس جمهور
سرویس فیلم - سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور در پاسخ به این سوال که یک اعتراض سالم چگونه امکان پذیر است؟ چه ظرفیت هایی وجود دارد؟ گفت: فعال‌شدن مراکز نقد و اعتراض می تواند صف معترض را از اغتشاش‌گر جدا می‌کند.
اخبار گوناگون در برخط